يادمان
جلال آل احمد  (آزاده فخرزاده)
آفتاب ٤ - مهر و آبان ٨٤
سيد محمدعلی جمال‌زاده  (آزاده محبّی)
آفتاب ٣ - مرداد و شهريور ٨٤
ابوالحسن صبا  (آزاده محبّی)
آفتاب ١ - فروردين و ارديبهشت ٨٤

 
Copyright © 2005, Aftab Magazine
Designed By: Hamid Zarrabi-Zadeh (See Statistics)