جوهر انديشه
يک حکايت و صد روايت  (علی قدسی)
آفتاب ٤ - مهر و آبان ٨٤
کيميای دعا  (محمّد فخارزاده)
آفتاب ٤ - مهر و آبان ٨٤
خشکيده در زمان  (عاطفه مشاطان)
آفتاب ٢ - خرداد و تير ٨٤
آدم‌ها گل‌های باغ‌اند  (مهران راد)
آفتاب ١ - فروردين و ارديبهشت ٨٤

 
Copyright © 2005, Aftab Magazine
Designed By: Hamid Zarrabi-Zadeh (See Statistics)